کمترین: 
1060
بیشترین: 
139431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1150
زمان: 
10/28 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 دی 1396 , 1150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 00:00","price":1198},{"date":"1396/10/28 00:30","price":139431},{"date":"1396/10/28 03:00","price":1165},{"date":"1396/10/28 03:30","price":1177},{"date":"1396/10/28 06:00","price":1204},{"date":"1396/10/28 06:30","price":1196.29},{"date":"1396/10/28 09:00","price":1110},{"date":"1396/10/28 09:30","price":1096},{"date":"1396/10/28 12:00","price":1060},{"date":"1396/10/28 12:30","price":1079.9},{"date":"1396/10/28 13:00","price":1081},{"date":"1396/10/28 13:30","price":1120},{"date":"1396/10/28 14:00","price":1122},{"date":"1396/10/28 14:30","price":1127},{"date":"1396/10/28 15:00","price":1125},{"date":"1396/10/28 15:30","price":1153.99},{"date":"1396/10/28 16:00","price":1140},{"date":"1396/10/28 16:30","price":1177.66},{"date":"1396/10/28 17:00","price":1151},{"date":"1396/10/28 17:30","price":1145},{"date":"1396/10/28 18:30","price":1110},{"date":"1396/10/28 19:00","price":1145.43},{"date":"1396/10/28 19:30","price":1185},{"date":"1396/10/28 21:00","price":1144.67},{"date":"1396/10/28 21:30","price":1163},{"date":"1396/10/28 22:00","price":1127.4},{"date":"1396/10/28 22:30","price":1150}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399