کمترین: 
6080
بیشترین: 
6108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6106
زمان: 
10/27 15:00
قیمت پوند امروز 27 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 دی 1396 , 6106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:10","price":6083},{"date":"1396/10/27 10:30","price":6080},{"date":"1396/10/27 11:00","price":6085},{"date":"1396/10/27 11:50","price":6093},{"date":"1396/10/27 12:20","price":6095},{"date":"1396/10/27 12:50","price":6098},{"date":"1396/10/27 13:20","price":6100},{"date":"1396/10/27 13:50","price":6105},{"date":"1396/10/27 14:10","price":6108},{"date":"1396/10/27 15:00","price":6106}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398