کمترین: 
4426
بیشترین: 
4455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4445
زمان: 
10/27 19:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 27 دی 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 27 دی 1396 , 4445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 07:10","price":4426},{"date":"1396/10/27 11:10","price":4437},{"date":"1396/10/27 11:20","price":4433},{"date":"1396/10/27 11:30","price":4439},{"date":"1396/10/27 11:50","price":4441},{"date":"1396/10/27 12:00","price":4438},{"date":"1396/10/27 12:10","price":4441},{"date":"1396/10/27 12:30","price":4440},{"date":"1396/10/27 12:40","price":4442},{"date":"1396/10/27 12:50","price":4443},{"date":"1396/10/27 13:10","price":4451},{"date":"1396/10/27 13:20","price":4448},{"date":"1396/10/27 13:30","price":4426},{"date":"1396/10/27 13:40","price":4443},{"date":"1396/10/27 13:50","price":4444},{"date":"1396/10/27 14:10","price":4455},{"date":"1396/10/27 14:20","price":4451},{"date":"1396/10/27 14:30","price":4446},{"date":"1396/10/27 14:40","price":4442},{"date":"1396/10/27 15:00","price":4450},{"date":"1396/10/27 15:10","price":4426},{"date":"1396/10/27 15:20","price":4437},{"date":"1396/10/27 15:30","price":4440},{"date":"1396/10/27 15:40","price":4441},{"date":"1396/10/27 16:00","price":4451},{"date":"1396/10/27 16:10","price":4443},{"date":"1396/10/27 16:20","price":4444},{"date":"1396/10/27 16:30","price":4443},{"date":"1396/10/27 16:40","price":4450},{"date":"1396/10/27 16:50","price":4439},{"date":"1396/10/27 17:00","price":4440},{"date":"1396/10/27 17:10","price":4439},{"date":"1396/10/27 17:40","price":4445},{"date":"1396/10/27 17:50","price":4446},{"date":"1396/10/27 18:00","price":4453},{"date":"1396/10/27 18:10","price":4452},{"date":"1396/10/27 18:20","price":4443},{"date":"1396/10/27 18:40","price":4445},{"date":"1396/10/27 19:00","price":4446},{"date":"1396/10/27 19:10","price":4445}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398