کمترین: 
840
بیشترین: 
1212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
946
زمان: 
10/27 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 دی 1396 , 946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 02:30","price":1157},{"date":"1396/10/27 03:00","price":1202},{"date":"1396/10/27 03:30","price":1193},{"date":"1396/10/27 04:00","price":1209.33},{"date":"1396/10/27 04:30","price":1169},{"date":"1396/10/27 05:00","price":1207},{"date":"1396/10/27 05:30","price":1212},{"date":"1396/10/27 06:00","price":1183},{"date":"1396/10/27 06:30","price":1147.2},{"date":"1396/10/27 07:00","price":1086.76},{"date":"1396/10/27 07:30","price":1098},{"date":"1396/10/27 08:30","price":1075},{"date":"1396/10/27 09:00","price":1055},{"date":"1396/10/27 10:30","price":1091},{"date":"1396/10/27 11:00","price":1094},{"date":"1396/10/27 11:30","price":1083.2},{"date":"1396/10/27 12:00","price":1084},{"date":"1396/10/27 12:30","price":1070},{"date":"1396/10/27 13:30","price":1057},{"date":"1396/10/27 14:00","price":1050},{"date":"1396/10/27 14:30","price":999.37},{"date":"1396/10/27 18:00","price":945},{"date":"1396/10/27 18:30","price":905},{"date":"1396/10/27 19:00","price":855},{"date":"1396/10/27 19:30","price":840},{"date":"1396/10/27 20:30","price":930},{"date":"1396/10/27 21:00","price":946}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398