کمترین: 
3.115
بیشترین: 
3.276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.255
زمان: 
10/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 دی 1396 , 3.255 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 01:00","price":3.123},{"date":"1396/10/27 02:08","price":3.127},{"date":"1396/10/27 03:32","price":3.13},{"date":"1396/10/27 04:08","price":3.131},{"date":"1396/10/27 04:32","price":3.136},{"date":"1396/10/27 05:08","price":3.135},{"date":"1396/10/27 06:08","price":3.133},{"date":"1396/10/27 06:32","price":3.131},{"date":"1396/10/27 07:00","price":3.126},{"date":"1396/10/27 07:32","price":3.115},{"date":"1396/10/27 08:08","price":3.12},{"date":"1396/10/27 08:32","price":3.119},{"date":"1396/10/27 09:00","price":3.117},{"date":"1396/10/27 09:32","price":3.133},{"date":"1396/10/27 10:00","price":3.136},{"date":"1396/10/27 10:32","price":3.135},{"date":"1396/10/27 11:08","price":3.124},{"date":"1396/10/27 11:32","price":3.148},{"date":"1396/10/27 12:00","price":3.159},{"date":"1396/10/27 12:32","price":3.155},{"date":"1396/10/27 13:32","price":3.151},{"date":"1396/10/27 14:08","price":3.147},{"date":"1396/10/27 15:08","price":3.154},{"date":"1396/10/27 15:32","price":3.167},{"date":"1396/10/27 16:00","price":3.176},{"date":"1396/10/27 16:32","price":3.175},{"date":"1396/10/27 17:08","price":3.188},{"date":"1396/10/27 17:32","price":3.192},{"date":"1396/10/27 18:00","price":3.194},{"date":"1396/10/27 18:32","price":3.191},{"date":"1396/10/27 19:08","price":3.168},{"date":"1396/10/27 19:32","price":3.216},{"date":"1396/10/27 20:00","price":3.276},{"date":"1396/10/27 20:32","price":3.252},{"date":"1396/10/27 21:00","price":3.247},{"date":"1396/10/27 21:32","price":3.26},{"date":"1396/10/27 22:00","price":3.253},{"date":"1396/10/27 23:08","price":3.235},{"date":"1396/10/27 23:32","price":3.255}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398