کمترین: 
1.8298
بیشترین: 
1.8645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8585
زمان: 
10/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 27 دی 1396 , 1.8585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 01:00","price":1.8405},{"date":"1396/10/27 02:08","price":1.842},{"date":"1396/10/27 03:08","price":1.841},{"date":"1396/10/27 04:08","price":1.8415},{"date":"1396/10/27 05:08","price":1.843},{"date":"1396/10/27 05:32","price":1.8425},{"date":"1396/10/27 06:32","price":1.8405},{"date":"1396/10/27 07:32","price":1.8365},{"date":"1396/10/27 08:08","price":1.8375},{"date":"1396/10/27 09:00","price":1.8355},{"date":"1396/10/27 09:32","price":1.8365},{"date":"1396/10/27 10:00","price":1.8375},{"date":"1396/10/27 10:32","price":1.8385},{"date":"1396/10/27 11:08","price":1.8395},{"date":"1396/10/27 11:32","price":1.839},{"date":"1396/10/27 12:00","price":1.8395},{"date":"1396/10/27 12:32","price":1.8385},{"date":"1396/10/27 13:32","price":1.8359},{"date":"1396/10/27 14:08","price":1.832},{"date":"1396/10/27 14:32","price":1.8298},{"date":"1396/10/27 15:08","price":1.8326},{"date":"1396/10/27 15:32","price":1.833},{"date":"1396/10/27 16:00","price":1.8325},{"date":"1396/10/27 16:32","price":1.8345},{"date":"1396/10/27 17:08","price":1.8395},{"date":"1396/10/27 17:32","price":1.8462},{"date":"1396/10/27 18:00","price":1.8505},{"date":"1396/10/27 18:32","price":1.8495},{"date":"1396/10/27 19:08","price":1.8556},{"date":"1396/10/27 19:32","price":1.8574},{"date":"1396/10/27 20:00","price":1.8557},{"date":"1396/10/27 20:32","price":1.8645},{"date":"1396/10/27 21:00","price":1.8591},{"date":"1396/10/27 21:32","price":1.8575},{"date":"1396/10/27 22:00","price":1.8572},{"date":"1396/10/27 22:32","price":1.8585},{"date":"1396/10/27 23:08","price":1.859},{"date":"1396/10/27 23:32","price":1.8585}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398