کمترین: 
63.38
بیشترین: 
64.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.94
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 دی 1396 , 63.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 01:00","price":63.87},{"date":"1396/10/27 02:08","price":63.89},{"date":"1396/10/27 03:08","price":63.84},{"date":"1396/10/27 03:32","price":63.86},{"date":"1396/10/27 04:08","price":63.87},{"date":"1396/10/27 04:32","price":63.91},{"date":"1396/10/27 05:32","price":63.92},{"date":"1396/10/27 06:08","price":63.89},{"date":"1396/10/27 06:32","price":63.78},{"date":"1396/10/27 07:00","price":63.76},{"date":"1396/10/27 07:32","price":63.66},{"date":"1396/10/27 08:08","price":63.69},{"date":"1396/10/27 08:32","price":63.67},{"date":"1396/10/27 09:00","price":63.61},{"date":"1396/10/27 09:32","price":63.66},{"date":"1396/10/27 10:00","price":63.69},{"date":"1396/10/27 10:32","price":63.76},{"date":"1396/10/27 11:08","price":63.77},{"date":"1396/10/27 12:32","price":63.73},{"date":"1396/10/27 13:32","price":63.61},{"date":"1396/10/27 14:08","price":63.47},{"date":"1396/10/27 14:32","price":63.38},{"date":"1396/10/27 15:08","price":63.42},{"date":"1396/10/27 15:32","price":63.45},{"date":"1396/10/27 16:00","price":63.41},{"date":"1396/10/27 16:32","price":63.47},{"date":"1396/10/27 17:08","price":63.61},{"date":"1396/10/27 17:32","price":63.66},{"date":"1396/10/27 18:00","price":63.69},{"date":"1396/10/27 18:32","price":63.66},{"date":"1396/10/27 19:08","price":63.62},{"date":"1396/10/27 19:32","price":63.73},{"date":"1396/10/27 20:00","price":63.76},{"date":"1396/10/27 20:32","price":64.08},{"date":"1396/10/27 21:00","price":63.94},{"date":"1396/10/27 21:32","price":64.03},{"date":"1396/10/27 22:32","price":64.02},{"date":"1396/10/27 23:08","price":63.98},{"date":"1396/10/27 23:32","price":63.94}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398