کمترین: 
63.85
بیشترین: 
614.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.88
زمان: 
10/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 دی 1396 , 611.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 00:32","price":63.85},{"date":"1396/10/27 01:00","price":613.13},{"date":"1396/10/27 02:08","price":613.5},{"date":"1396/10/27 05:08","price":613.88},{"date":"1396/10/27 06:08","price":613.75},{"date":"1396/10/27 06:32","price":612.88},{"date":"1396/10/27 07:00","price":612.63},{"date":"1396/10/27 07:32","price":611.88},{"date":"1396/10/27 08:08","price":612.13},{"date":"1396/10/27 08:32","price":612.38},{"date":"1396/10/27 09:00","price":611.88},{"date":"1396/10/27 09:32","price":612.38},{"date":"1396/10/27 10:32","price":613.13},{"date":"1396/10/27 11:08","price":613.38},{"date":"1396/10/27 12:00","price":612.88},{"date":"1396/10/27 12:32","price":612.63},{"date":"1396/10/27 13:32","price":610.88},{"date":"1396/10/27 14:08","price":609.13},{"date":"1396/10/27 14:32","price":608.63},{"date":"1396/10/27 16:00","price":607.63},{"date":"1396/10/27 16:32","price":607.88},{"date":"1396/10/27 17:08","price":608.88},{"date":"1396/10/27 17:32","price":610.13},{"date":"1396/10/27 18:00","price":611.38},{"date":"1396/10/27 18:32","price":610.88},{"date":"1396/10/27 19:08","price":612.13},{"date":"1396/10/27 19:32","price":612.88},{"date":"1396/10/27 20:00","price":612.38},{"date":"1396/10/27 20:32","price":614.38},{"date":"1396/10/27 21:00","price":612.63},{"date":"1396/10/27 22:00","price":612.38},{"date":"1396/10/27 22:32","price":612.63},{"date":"1396/10/27 23:32","price":611.88}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398