کمترین: 
68.65
بیشترین: 
69.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.33
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 دی 1396 , 69.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 01:00","price":69.31},{"date":"1396/10/27 02:32","price":69.3},{"date":"1396/10/27 05:08","price":69.33},{"date":"1396/10/27 05:32","price":69.36},{"date":"1396/10/27 06:08","price":69.33},{"date":"1396/10/27 06:32","price":69.22},{"date":"1396/10/27 07:00","price":69.18},{"date":"1396/10/27 07:32","price":69.05},{"date":"1396/10/27 08:08","price":69.06},{"date":"1396/10/27 08:32","price":69.08},{"date":"1396/10/27 09:00","price":69.02},{"date":"1396/10/27 09:32","price":69.1},{"date":"1396/10/27 10:00","price":69.12},{"date":"1396/10/27 10:32","price":69.17},{"date":"1396/10/27 11:08","price":69.19},{"date":"1396/10/27 11:32","price":69.14},{"date":"1396/10/27 12:00","price":69.16},{"date":"1396/10/27 12:32","price":69.14},{"date":"1396/10/27 13:32","price":68.94},{"date":"1396/10/27 14:08","price":68.72},{"date":"1396/10/27 14:32","price":68.65},{"date":"1396/10/27 15:08","price":68.72},{"date":"1396/10/27 15:32","price":68.75},{"date":"1396/10/27 16:00","price":68.69},{"date":"1396/10/27 16:32","price":68.72},{"date":"1396/10/27 17:08","price":68.89},{"date":"1396/10/27 17:32","price":68.96},{"date":"1396/10/27 18:00","price":69.02},{"date":"1396/10/27 18:32","price":68.98},{"date":"1396/10/27 19:08","price":69.09},{"date":"1396/10/27 19:32","price":69.19},{"date":"1396/10/27 20:00","price":69.12},{"date":"1396/10/27 20:32","price":69.47},{"date":"1396/10/27 21:00","price":69.26},{"date":"1396/10/27 21:32","price":69.38},{"date":"1396/10/27 22:00","price":69.39},{"date":"1396/10/27 23:08","price":69.43},{"date":"1396/10/27 23:32","price":69.33}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398