کمترین: 
2.0457
بیشترین: 
2.0737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.069
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 دی 1396 , 2.069 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 00:00","price":2.0632},{"date":"1396/10/27 00:32","price":2.0627},{"date":"1396/10/27 01:00","price":2.0638},{"date":"1396/10/27 02:08","price":2.065},{"date":"1396/10/27 03:08","price":2.0644},{"date":"1396/10/27 04:32","price":2.0659},{"date":"1396/10/27 05:32","price":2.0656},{"date":"1396/10/27 06:08","price":2.0652},{"date":"1396/10/27 06:32","price":2.0626},{"date":"1396/10/27 07:00","price":2.0619},{"date":"1396/10/27 07:32","price":2.0586},{"date":"1396/10/27 08:08","price":2.0595},{"date":"1396/10/27 08:32","price":2.0602},{"date":"1396/10/27 09:00","price":2.06},{"date":"1396/10/27 09:32","price":2.0604},{"date":"1396/10/27 10:00","price":2.0611},{"date":"1396/10/27 10:32","price":2.0624},{"date":"1396/10/27 11:08","price":2.0629},{"date":"1396/10/27 11:32","price":2.0627},{"date":"1396/10/27 12:00","price":2.061},{"date":"1396/10/27 12:32","price":2.0594},{"date":"1396/10/27 13:32","price":2.0555},{"date":"1396/10/27 14:08","price":2.0511},{"date":"1396/10/27 14:32","price":2.0501},{"date":"1396/10/27 15:08","price":2.0497},{"date":"1396/10/27 15:32","price":2.0511},{"date":"1396/10/27 16:00","price":2.0457},{"date":"1396/10/27 16:32","price":2.0527},{"date":"1396/10/27 17:08","price":2.0558},{"date":"1396/10/27 17:32","price":2.0625},{"date":"1396/10/27 18:00","price":2.0643},{"date":"1396/10/27 18:32","price":2.0673},{"date":"1396/10/27 19:08","price":2.0679},{"date":"1396/10/27 19:32","price":2.0696},{"date":"1396/10/27 20:00","price":2.0683},{"date":"1396/10/27 20:32","price":2.0737},{"date":"1396/10/27 21:00","price":2.0701},{"date":"1396/10/27 21:32","price":2.0689},{"date":"1396/10/27 22:00","price":2.0702},{"date":"1396/10/27 22:32","price":2.0718},{"date":"1396/10/27 23:08","price":2.0695},{"date":"1396/10/27 23:32","price":2.069}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398