کمترین: 
4422
بیشترین: 
4446
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4429
زمان: 
10/26 19:00
قیمت دلار امروز 26 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 دی 1396 , 4429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:50","price":4426},{"date":"1396/10/26 12:00","price":4427},{"date":"1396/10/26 12:10","price":4422},{"date":"1396/10/26 12:20","price":4425},{"date":"1396/10/26 12:30","price":4428},{"date":"1396/10/26 12:50","price":4430},{"date":"1396/10/26 13:00","price":4431},{"date":"1396/10/26 13:10","price":4430},{"date":"1396/10/26 13:20","price":4429},{"date":"1396/10/26 13:40","price":4430},{"date":"1396/10/26 13:50","price":4426},{"date":"1396/10/26 14:00","price":4431},{"date":"1396/10/26 14:20","price":4435},{"date":"1396/10/26 14:30","price":4437},{"date":"1396/10/26 14:40","price":4436},{"date":"1396/10/26 14:50","price":4443},{"date":"1396/10/26 15:00","price":4441},{"date":"1396/10/26 15:10","price":4446},{"date":"1396/10/26 15:20","price":4443},{"date":"1396/10/26 15:30","price":4438},{"date":"1396/10/26 15:40","price":4439},{"date":"1396/10/26 15:50","price":4437},{"date":"1396/10/26 16:00","price":4435},{"date":"1396/10/26 16:10","price":4433},{"date":"1396/10/26 16:20","price":4429},{"date":"1396/10/26 16:30","price":4433},{"date":"1396/10/26 16:40","price":4425},{"date":"1396/10/26 16:50","price":4431},{"date":"1396/10/26 17:00","price":4429},{"date":"1396/10/26 17:10","price":4430},{"date":"1396/10/26 17:20","price":4431},{"date":"1396/10/26 17:30","price":4429},{"date":"1396/10/26 17:40","price":4433},{"date":"1396/10/26 17:50","price":4435},{"date":"1396/10/26 18:00","price":4434},{"date":"1396/10/26 18:10","price":4437},{"date":"1396/10/26 18:20","price":4435},{"date":"1396/10/26 18:30","price":4434},{"date":"1396/10/26 18:40","price":4427},{"date":"1396/10/26 18:50","price":4428},{"date":"1396/10/26 19:00","price":4429}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398