کمترین: 
6069
بیشترین: 
6085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6085
زمان: 
10/26 14:40
قیمت پوند امروز 26 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 دی 1396 , 6085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:30","price":6069},{"date":"1396/10/26 10:40","price":6075},{"date":"1396/10/26 11:50","price":6083},{"date":"1396/10/26 12:40","price":6080},{"date":"1396/10/26 14:00","price":6083},{"date":"1396/10/26 14:40","price":6085}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398