کمترین: 
12152.9
بیشترین: 
12152.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12152.9
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دینار کویت امروز 26 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 دی 1396 , 12152.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":12152.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398