کمترین: 
3.055
بیشترین: 
3.143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.133
زمان: 
10/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 دی 1396 , 3.133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 03:08","price":3.143},{"date":"1396/10/26 03:32","price":3.134},{"date":"1396/10/26 04:08","price":3.133},{"date":"1396/10/26 04:32","price":3.136},{"date":"1396/10/26 05:08","price":3.135},{"date":"1396/10/26 05:32","price":3.136},{"date":"1396/10/26 06:08","price":3.138},{"date":"1396/10/26 06:32","price":3.136},{"date":"1396/10/26 07:00","price":3.135},{"date":"1396/10/26 07:32","price":3.143},{"date":"1396/10/26 08:00","price":3.141},{"date":"1396/10/26 08:32","price":3.139},{"date":"1396/10/26 09:00","price":3.119},{"date":"1396/10/26 10:00","price":3.118},{"date":"1396/10/26 10:32","price":3.12},{"date":"1396/10/26 11:00","price":3.115},{"date":"1396/10/26 11:32","price":3.119},{"date":"1396/10/26 12:08","price":3.123},{"date":"1396/10/26 12:32","price":3.115},{"date":"1396/10/26 13:00","price":3.124},{"date":"1396/10/26 13:32","price":3.115},{"date":"1396/10/26 14:08","price":3.071},{"date":"1396/10/26 15:32","price":3.07},{"date":"1396/10/26 16:00","price":3.083},{"date":"1396/10/26 16:32","price":3.08},{"date":"1396/10/26 17:00","price":3.058},{"date":"1396/10/26 17:32","price":3.055},{"date":"1396/10/26 18:08","price":3.118},{"date":"1396/10/26 18:32","price":3.11},{"date":"1396/10/26 19:00","price":3.082},{"date":"1396/10/26 19:32","price":3.074},{"date":"1396/10/26 20:00","price":3.082},{"date":"1396/10/26 20:32","price":3.079},{"date":"1396/10/26 21:00","price":3.07},{"date":"1396/10/26 21:32","price":3.093},{"date":"1396/10/26 22:00","price":3.107},{"date":"1396/10/26 22:32","price":3.143},{"date":"1396/10/26 23:00","price":3.131},{"date":"1396/10/26 23:32","price":3.133}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398