کمترین: 
1.8346
بیشترین: 
1.8565
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8415
زمان: 
10/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 26 دی 1396 , 1.8415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 03:08","price":1.8565},{"date":"1396/10/26 03:32","price":1.856},{"date":"1396/10/26 04:08","price":1.8555},{"date":"1396/10/26 04:32","price":1.8545},{"date":"1396/10/26 05:08","price":1.8515},{"date":"1396/10/26 05:32","price":1.8505},{"date":"1396/10/26 06:08","price":1.8515},{"date":"1396/10/26 06:32","price":1.851},{"date":"1396/10/26 07:00","price":1.8505},{"date":"1396/10/26 08:00","price":1.8495},{"date":"1396/10/26 10:00","price":1.8493},{"date":"1396/10/26 10:32","price":1.849},{"date":"1396/10/26 11:00","price":1.8468},{"date":"1396/10/26 11:32","price":1.8475},{"date":"1396/10/26 12:08","price":1.848},{"date":"1396/10/26 12:32","price":1.8465},{"date":"1396/10/26 13:00","price":1.8435},{"date":"1396/10/26 13:32","price":1.8475},{"date":"1396/10/26 14:08","price":1.8435},{"date":"1396/10/26 15:08","price":1.8346},{"date":"1396/10/26 15:32","price":1.8355},{"date":"1396/10/26 16:00","price":1.8395},{"date":"1396/10/26 16:32","price":1.8418},{"date":"1396/10/26 17:00","price":1.8405},{"date":"1396/10/26 17:32","price":1.8397},{"date":"1396/10/26 18:08","price":1.8469},{"date":"1396/10/26 18:32","price":1.8539},{"date":"1396/10/26 19:00","price":1.8525},{"date":"1396/10/26 19:32","price":1.8495},{"date":"1396/10/26 20:00","price":1.8449},{"date":"1396/10/26 20:32","price":1.8405},{"date":"1396/10/26 21:00","price":1.8433},{"date":"1396/10/26 21:32","price":1.8478},{"date":"1396/10/26 22:00","price":1.8435},{"date":"1396/10/26 22:32","price":1.8476},{"date":"1396/10/26 23:00","price":1.8357},{"date":"1396/10/26 23:32","price":1.8415}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398