کمترین: 
2.064
بیشترین: 
2.1042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0657
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 دی 1396 , 2.0657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 03:08","price":2.104},{"date":"1396/10/26 03:32","price":2.1042},{"date":"1396/10/26 04:08","price":2.1035},{"date":"1396/10/26 04:32","price":2.1007},{"date":"1396/10/26 05:08","price":2.099},{"date":"1396/10/26 05:32","price":2.0987},{"date":"1396/10/26 06:08","price":2.0989},{"date":"1396/10/26 06:32","price":2.0995},{"date":"1396/10/26 07:00","price":2.0997},{"date":"1396/10/26 07:32","price":2.097},{"date":"1396/10/26 08:00","price":2.098},{"date":"1396/10/26 08:32","price":2.0979},{"date":"1396/10/26 09:00","price":2.098},{"date":"1396/10/26 09:32","price":2.0979},{"date":"1396/10/26 10:00","price":2.0972},{"date":"1396/10/26 10:32","price":2.0967},{"date":"1396/10/26 11:00","price":2.0934},{"date":"1396/10/26 11:32","price":2.0955},{"date":"1396/10/26 12:08","price":2.0938},{"date":"1396/10/26 12:32","price":2.0934},{"date":"1396/10/26 13:00","price":2.092},{"date":"1396/10/26 13:32","price":2.0978},{"date":"1396/10/26 14:08","price":2.0911},{"date":"1396/10/26 14:32","price":2.0843},{"date":"1396/10/26 15:08","price":2.0793},{"date":"1396/10/26 15:32","price":2.0778},{"date":"1396/10/26 16:00","price":2.0806},{"date":"1396/10/26 16:32","price":2.0827},{"date":"1396/10/26 17:00","price":2.078},{"date":"1396/10/26 17:32","price":2.0795},{"date":"1396/10/26 18:08","price":2.0747},{"date":"1396/10/26 18:32","price":2.0797},{"date":"1396/10/26 19:00","price":2.0835},{"date":"1396/10/26 19:32","price":2.0716},{"date":"1396/10/26 20:00","price":2.0697},{"date":"1396/10/26 20:32","price":2.0641},{"date":"1396/10/26 21:00","price":2.0678},{"date":"1396/10/26 21:32","price":2.0689},{"date":"1396/10/26 22:00","price":2.073},{"date":"1396/10/26 22:32","price":2.0696},{"date":"1396/10/26 23:00","price":2.064},{"date":"1396/10/26 23:32","price":2.0657}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398