کمترین: 
63.52
بیشترین: 
64.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.89
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 دی 1396 , 63.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 03:08","price":64.7},{"date":"1396/10/26 03:32","price":64.72},{"date":"1396/10/26 04:08","price":64.7},{"date":"1396/10/26 04:32","price":64.67},{"date":"1396/10/26 05:08","price":64.54},{"date":"1396/10/26 05:32","price":64.47},{"date":"1396/10/26 06:08","price":64.55},{"date":"1396/10/26 07:00","price":64.53},{"date":"1396/10/26 08:00","price":64.52},{"date":"1396/10/26 09:00","price":64.5},{"date":"1396/10/26 09:32","price":64.52},{"date":"1396/10/26 10:00","price":64.47},{"date":"1396/10/26 10:32","price":64.5},{"date":"1396/10/26 11:00","price":64.39},{"date":"1396/10/26 11:32","price":64.45},{"date":"1396/10/26 12:32","price":64.36},{"date":"1396/10/26 13:00","price":64.31},{"date":"1396/10/26 13:32","price":64.39},{"date":"1396/10/26 14:08","price":64.25},{"date":"1396/10/26 15:08","price":63.89},{"date":"1396/10/26 16:00","price":63.97},{"date":"1396/10/26 16:32","price":64.08},{"date":"1396/10/26 17:32","price":64.03},{"date":"1396/10/26 18:08","price":64.11},{"date":"1396/10/26 18:32","price":64.08},{"date":"1396/10/26 19:00","price":64.11},{"date":"1396/10/26 19:32","price":64.14},{"date":"1396/10/26 20:00","price":63.84},{"date":"1396/10/26 20:32","price":63.74},{"date":"1396/10/26 21:32","price":63.84},{"date":"1396/10/26 22:00","price":63.74},{"date":"1396/10/26 22:32","price":63.86},{"date":"1396/10/26 23:00","price":63.52},{"date":"1396/10/26 23:32","price":63.89}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398