کمترین: 
69.03
بیشترین: 
70.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.34
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 دی 1396 , 69.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 01:00","price":70.23},{"date":"1396/10/26 02:08","price":70.22},{"date":"1396/10/26 02:32","price":70.2},{"date":"1396/10/26 03:08","price":70.21},{"date":"1396/10/26 05:08","price":70.03},{"date":"1396/10/26 05:32","price":69.98},{"date":"1396/10/26 06:08","price":70.03},{"date":"1396/10/26 06:32","price":70.05},{"date":"1396/10/26 07:00","price":70},{"date":"1396/10/26 07:32","price":70.02},{"date":"1396/10/26 08:00","price":70.03},{"date":"1396/10/26 08:32","price":70.02},{"date":"1396/10/26 09:00","price":69.98},{"date":"1396/10/26 09:32","price":70},{"date":"1396/10/26 10:00","price":69.99},{"date":"1396/10/26 10:32","price":69.97},{"date":"1396/10/26 11:00","price":69.89},{"date":"1396/10/26 11:32","price":69.94},{"date":"1396/10/26 12:08","price":69.92},{"date":"1396/10/26 12:32","price":69.85},{"date":"1396/10/26 13:00","price":69.73},{"date":"1396/10/26 13:32","price":69.87},{"date":"1396/10/26 14:08","price":69.69},{"date":"1396/10/26 15:08","price":69.33},{"date":"1396/10/26 15:32","price":69.34},{"date":"1396/10/26 16:00","price":69.45},{"date":"1396/10/26 16:32","price":69.56},{"date":"1396/10/26 17:00","price":69.52},{"date":"1396/10/26 17:32","price":69.45},{"date":"1396/10/26 18:08","price":69.56},{"date":"1396/10/26 18:32","price":69.61},{"date":"1396/10/26 19:00","price":69.64},{"date":"1396/10/26 19:32","price":69.58},{"date":"1396/10/26 20:00","price":69.33},{"date":"1396/10/26 20:32","price":69.14},{"date":"1396/10/26 21:00","price":69.24},{"date":"1396/10/26 21:32","price":69.37},{"date":"1396/10/26 22:00","price":69.27},{"date":"1396/10/26 22:32","price":69.38},{"date":"1396/10/26 23:00","price":69.03},{"date":"1396/10/26 23:32","price":69.34}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398