کمترین: 
1145
بیشترین: 
1433.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223
زمان: 
10/26 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 دی 1396 , 1223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 00:30","price":1431.9},{"date":"1396/10/26 01:00","price":1418.99},{"date":"1396/10/26 02:30","price":1419},{"date":"1396/10/26 03:00","price":1408.89},{"date":"1396/10/26 03:30","price":1402.09},{"date":"1396/10/26 05:30","price":1415},{"date":"1396/10/26 06:00","price":1405},{"date":"1396/10/26 06:30","price":1433.99},{"date":"1396/10/26 07:00","price":1419},{"date":"1396/10/26 08:30","price":1382.93},{"date":"1396/10/26 09:30","price":1380},{"date":"1396/10/26 10:00","price":1361.7},{"date":"1396/10/26 11:00","price":1367},{"date":"1396/10/26 11:30","price":1366},{"date":"1396/10/26 12:00","price":1315},{"date":"1396/10/26 12:30","price":1230},{"date":"1396/10/26 13:00","price":1310},{"date":"1396/10/26 13:30","price":1240},{"date":"1396/10/26 14:00","price":1150.96},{"date":"1396/10/26 14:30","price":1145},{"date":"1396/10/26 15:00","price":1165},{"date":"1396/10/26 15:30","price":1318},{"date":"1396/10/26 16:00","price":1342},{"date":"1396/10/26 16:30","price":1362},{"date":"1396/10/26 17:00","price":1300},{"date":"1396/10/26 17:30","price":1248},{"date":"1396/10/26 18:00","price":1275},{"date":"1396/10/26 18:30","price":1255},{"date":"1396/10/26 19:30","price":1271},{"date":"1396/10/26 20:00","price":1286.91},{"date":"1396/10/26 20:30","price":1275},{"date":"1396/10/26 21:00","price":1237.28},{"date":"1396/10/26 21:30","price":1225},{"date":"1396/10/26 22:00","price":1230},{"date":"1396/10/26 22:30","price":1218},{"date":"1396/10/26 23:00","price":1240},{"date":"1396/10/26 23:30","price":1223}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399