کمترین: 
612.13
بیشترین: 
621.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.63
زمان: 
10/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 دی 1396 , 613.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 00:00","price":621.25},{"date":"1396/10/26 00:32","price":621.38},{"date":"1396/10/26 01:00","price":621.63},{"date":"1396/10/26 02:08","price":621.75},{"date":"1396/10/26 05:08","price":620.25},{"date":"1396/10/26 05:32","price":619.88},{"date":"1396/10/26 06:08","price":620.38},{"date":"1396/10/26 07:00","price":620.13},{"date":"1396/10/26 07:32","price":619.88},{"date":"1396/10/26 09:00","price":619.5},{"date":"1396/10/26 09:32","price":619.88},{"date":"1396/10/26 10:00","price":619.38},{"date":"1396/10/26 10:32","price":619.13},{"date":"1396/10/26 11:00","price":618.38},{"date":"1396/10/26 11:32","price":618.88},{"date":"1396/10/26 12:08","price":618.38},{"date":"1396/10/26 12:32","price":618.63},{"date":"1396/10/26 13:00","price":617.38},{"date":"1396/10/26 13:32","price":619.5},{"date":"1396/10/26 14:08","price":618.25},{"date":"1396/10/26 15:08","price":614.88},{"date":"1396/10/26 15:32","price":614.63},{"date":"1396/10/26 16:00","price":615.5},{"date":"1396/10/26 16:32","price":616.38},{"date":"1396/10/26 17:00","price":615.63},{"date":"1396/10/26 17:32","price":614.88},{"date":"1396/10/26 18:08","price":615.63},{"date":"1396/10/26 18:32","price":616.38},{"date":"1396/10/26 19:32","price":616.13},{"date":"1396/10/26 20:00","price":614.63},{"date":"1396/10/26 20:32","price":612.63},{"date":"1396/10/26 21:00","price":613.38},{"date":"1396/10/26 21:32","price":614.13},{"date":"1396/10/26 22:00","price":613.38},{"date":"1396/10/26 22:32","price":614.13},{"date":"1396/10/26 23:00","price":612.13},{"date":"1396/10/26 23:32","price":613.63}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398