کمترین: 
10956
بیشترین: 
13911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11501
زمان: 
10/26 23:30
قیمت بیت کوین امروز 26 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 دی 1396 , 11501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 00:00","price":13911},{"date":"1396/10/26 00:30","price":13762},{"date":"1396/10/26 01:00","price":13788},{"date":"1396/10/26 02:30","price":13819},{"date":"1396/10/26 03:00","price":13581},{"date":"1396/10/26 03:30","price":13520},{"date":"1396/10/26 05:30","price":13257},{"date":"1396/10/26 06:00","price":12831},{"date":"1396/10/26 06:30","price":13066},{"date":"1396/10/26 07:00","price":13102},{"date":"1396/10/26 08:30","price":12923},{"date":"1396/10/26 09:00","price":12925},{"date":"1396/10/26 09:30","price":13085},{"date":"1396/10/26 10:00","price":13051},{"date":"1396/10/26 10:30","price":13114},{"date":"1396/10/26 12:00","price":12688},{"date":"1396/10/26 12:30","price":11797},{"date":"1396/10/26 13:30","price":11637},{"date":"1396/10/26 14:00","price":11284},{"date":"1396/10/26 14:30","price":11520},{"date":"1396/10/26 15:30","price":11907},{"date":"1396/10/26 16:00","price":12040},{"date":"1396/10/26 16:30","price":11705},{"date":"1396/10/26 17:00","price":11898},{"date":"1396/10/26 17:30","price":11652},{"date":"1396/10/26 18:00","price":11713},{"date":"1396/10/26 18:30","price":11684},{"date":"1396/10/26 19:00","price":11670},{"date":"1396/10/26 19:30","price":11931},{"date":"1396/10/26 20:00","price":11899},{"date":"1396/10/26 20:30","price":11633},{"date":"1396/10/26 21:00","price":11330},{"date":"1396/10/26 21:30","price":11234},{"date":"1396/10/26 22:00","price":10956},{"date":"1396/10/26 22:30","price":11293},{"date":"1396/10/26 23:00","price":11441},{"date":"1396/10/26 23:30","price":11501}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398