کمترین: 
9709.9
بیشترین: 
9709.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9709.9
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 25 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 دی 1396 , 9709.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":9709.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398