کمترین: 
12128.7
بیشترین: 
12128.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12128.7
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دینار کویت امروز 25 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 دی 1396 , 12128.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":12128.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398