کمترین: 
4392
بیشترین: 
4423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4421
زمان: 
10/25 18:10
قیمت دلار امروز 25 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 دی 1396 , 4421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":4417},{"date":"1396/10/25 11:30","price":4406},{"date":"1396/10/25 11:40","price":4395},{"date":"1396/10/25 11:50","price":4397},{"date":"1396/10/25 12:00","price":4392},{"date":"1396/10/25 12:20","price":4410},{"date":"1396/10/25 12:30","price":4408},{"date":"1396/10/25 12:50","price":4414},{"date":"1396/10/25 13:00","price":4411},{"date":"1396/10/25 13:10","price":4409},{"date":"1396/10/25 13:30","price":4404},{"date":"1396/10/25 13:50","price":4407},{"date":"1396/10/25 14:00","price":4410},{"date":"1396/10/25 14:10","price":4411},{"date":"1396/10/25 14:20","price":4417},{"date":"1396/10/25 16:30","price":4420},{"date":"1396/10/25 16:40","price":4423},{"date":"1396/10/25 17:00","price":4420},{"date":"1396/10/25 17:10","price":4418},{"date":"1396/10/25 17:40","price":4419},{"date":"1396/10/25 17:50","price":4417},{"date":"1396/10/25 18:00","price":4422},{"date":"1396/10/25 18:10","price":4421}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398