کمترین: 
614.88
بیشترین: 
621.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.13
زمان: 
10/25 23:00
قیمت گازوئیل امروز 25 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 دی 1396 , 621.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 05:08","price":617.25},{"date":"1396/10/25 05:32","price":616.63},{"date":"1396/10/25 06:08","price":617.13},{"date":"1396/10/25 06:32","price":617.25},{"date":"1396/10/25 07:00","price":616.88},{"date":"1396/10/25 08:32","price":617.25},{"date":"1396/10/25 09:00","price":617.63},{"date":"1396/10/25 09:32","price":618.13},{"date":"1396/10/25 10:00","price":617.63},{"date":"1396/10/25 10:32","price":617.13},{"date":"1396/10/25 11:00","price":616.88},{"date":"1396/10/25 11:32","price":617.13},{"date":"1396/10/25 12:08","price":617.63},{"date":"1396/10/25 12:32","price":616.88},{"date":"1396/10/25 13:08","price":616.63},{"date":"1396/10/25 13:32","price":615.38},{"date":"1396/10/25 14:00","price":615.13},{"date":"1396/10/25 14:32","price":616.63},{"date":"1396/10/25 15:08","price":615.88},{"date":"1396/10/25 15:32","price":615.38},{"date":"1396/10/25 16:00","price":614.88},{"date":"1396/10/25 16:32","price":616.13},{"date":"1396/10/25 17:00","price":615.88},{"date":"1396/10/25 18:00","price":616.13},{"date":"1396/10/25 18:32","price":617.88},{"date":"1396/10/25 19:00","price":618.13},{"date":"1396/10/25 19:32","price":618.88},{"date":"1396/10/25 20:08","price":618.63},{"date":"1396/10/25 20:32","price":619.38},{"date":"1396/10/25 21:00","price":620.13},{"date":"1396/10/25 21:32","price":621.88},{"date":"1396/10/25 22:00","price":621.13},{"date":"1396/10/25 22:32","price":620.88},{"date":"1396/10/25 23:00","price":621.13}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398