کمترین: 
69.62
بیشترین: 
70.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.17
زمان: 
10/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 دی 1396 , 70.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 05:08","price":69.88},{"date":"1396/10/25 05:32","price":69.81},{"date":"1396/10/25 06:08","price":69.86},{"date":"1396/10/25 06:32","price":69.89},{"date":"1396/10/25 07:00","price":69.87},{"date":"1396/10/25 07:32","price":69.83},{"date":"1396/10/25 08:00","price":69.86},{"date":"1396/10/25 08:32","price":69.89},{"date":"1396/10/25 09:00","price":69.94},{"date":"1396/10/25 09:32","price":70},{"date":"1396/10/25 10:00","price":69.96},{"date":"1396/10/25 10:32","price":69.88},{"date":"1396/10/25 11:00","price":69.85},{"date":"1396/10/25 11:32","price":69.83},{"date":"1396/10/25 12:08","price":69.97},{"date":"1396/10/25 12:32","price":69.77},{"date":"1396/10/25 13:08","price":69.75},{"date":"1396/10/25 13:32","price":69.64},{"date":"1396/10/25 14:00","price":69.65},{"date":"1396/10/25 14:32","price":69.83},{"date":"1396/10/25 15:08","price":69.72},{"date":"1396/10/25 15:32","price":69.66},{"date":"1396/10/25 16:00","price":69.62},{"date":"1396/10/25 16:32","price":69.75},{"date":"1396/10/25 17:00","price":69.72},{"date":"1396/10/25 17:32","price":69.74},{"date":"1396/10/25 18:00","price":69.76},{"date":"1396/10/25 18:32","price":69.92},{"date":"1396/10/25 19:00","price":69.86},{"date":"1396/10/25 19:32","price":69.99},{"date":"1396/10/25 20:08","price":70.01},{"date":"1396/10/25 20:32","price":70.03},{"date":"1396/10/25 21:00","price":70.05},{"date":"1396/10/25 21:32","price":70.23},{"date":"1396/10/25 22:00","price":70.14},{"date":"1396/10/25 23:00","price":70.16},{"date":"1396/10/25 23:32","price":70.17}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399