کمترین: 
3.112
بیشترین: 
3.151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.135
زمان: 
10/25 22:00
قیمت گاز طبیعی امروز 25 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 دی 1396 , 3.135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 03:00","price":3.112},{"date":"1396/10/25 03:32","price":3.119},{"date":"1396/10/25 04:08","price":3.117},{"date":"1396/10/25 04:32","price":3.119},{"date":"1396/10/25 05:32","price":3.117},{"date":"1396/10/25 06:08","price":3.12},{"date":"1396/10/25 07:00","price":3.119},{"date":"1396/10/25 08:00","price":3.123},{"date":"1396/10/25 08:32","price":3.128},{"date":"1396/10/25 09:00","price":3.131},{"date":"1396/10/25 09:32","price":3.143},{"date":"1396/10/25 10:00","price":3.145},{"date":"1396/10/25 10:32","price":3.143},{"date":"1396/10/25 11:00","price":3.148},{"date":"1396/10/25 11:32","price":3.138},{"date":"1396/10/25 12:08","price":3.151},{"date":"1396/10/25 12:32","price":3.147},{"date":"1396/10/25 13:08","price":3.144},{"date":"1396/10/25 13:32","price":3.126},{"date":"1396/10/25 14:00","price":3.14},{"date":"1396/10/25 14:32","price":3.149},{"date":"1396/10/25 15:08","price":3.147},{"date":"1396/10/25 15:32","price":3.135},{"date":"1396/10/25 16:00","price":3.138},{"date":"1396/10/25 16:32","price":3.131},{"date":"1396/10/25 17:00","price":3.139},{"date":"1396/10/25 17:32","price":3.117},{"date":"1396/10/25 18:00","price":3.127},{"date":"1396/10/25 18:32","price":3.131},{"date":"1396/10/25 19:00","price":3.139},{"date":"1396/10/25 19:32","price":3.133},{"date":"1396/10/25 20:08","price":3.139},{"date":"1396/10/25 20:32","price":3.144},{"date":"1396/10/25 21:00","price":3.141},{"date":"1396/10/25 21:32","price":3.139},{"date":"1396/10/25 22:00","price":3.135}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398