کمترین: 
1.8425
بیشترین: 
1.8585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8585
زمان: 
10/25 22:00
قیمت بنزین امروز 25 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 دی 1396 , 1.8585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 03:00","price":1.847},{"date":"1396/10/25 03:32","price":1.8455},{"date":"1396/10/25 04:32","price":1.8465},{"date":"1396/10/25 05:08","price":1.8491},{"date":"1396/10/25 05:32","price":1.849},{"date":"1396/10/25 06:08","price":1.85},{"date":"1396/10/25 06:32","price":1.8495},{"date":"1396/10/25 07:00","price":1.849},{"date":"1396/10/25 07:32","price":1.8485},{"date":"1396/10/25 08:32","price":1.8495},{"date":"1396/10/25 09:00","price":1.8505},{"date":"1396/10/25 09:32","price":1.8515},{"date":"1396/10/25 10:00","price":1.8505},{"date":"1396/10/25 10:32","price":1.8495},{"date":"1396/10/25 11:00","price":1.8485},{"date":"1396/10/25 12:08","price":1.8515},{"date":"1396/10/25 12:32","price":1.8455},{"date":"1396/10/25 13:32","price":1.8435},{"date":"1396/10/25 14:00","price":1.843},{"date":"1396/10/25 14:32","price":1.8474},{"date":"1396/10/25 15:08","price":1.8445},{"date":"1396/10/25 15:32","price":1.8435},{"date":"1396/10/25 16:00","price":1.8425},{"date":"1396/10/25 16:32","price":1.846},{"date":"1396/10/25 17:00","price":1.8445},{"date":"1396/10/25 17:32","price":1.845},{"date":"1396/10/25 18:00","price":1.8473},{"date":"1396/10/25 18:32","price":1.8516},{"date":"1396/10/25 19:00","price":1.8495},{"date":"1396/10/25 19:32","price":1.8525},{"date":"1396/10/25 20:08","price":1.8505},{"date":"1396/10/25 20:32","price":1.8512},{"date":"1396/10/25 21:00","price":1.854},{"date":"1396/10/25 21:32","price":1.857},{"date":"1396/10/25 22:00","price":1.8585}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399