کمترین: 
2.0809
بیشترین: 
2.1056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1049
زمان: 
10/25 22:00
قیمت نفت کوره امروز 25 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 دی 1396 , 2.1049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 03:00","price":2.0863},{"date":"1396/10/25 03:32","price":2.0854},{"date":"1396/10/25 04:08","price":2.0846},{"date":"1396/10/25 04:32","price":2.0845},{"date":"1396/10/25 05:08","price":2.0864},{"date":"1396/10/25 05:32","price":2.0865},{"date":"1396/10/25 06:08","price":2.0875},{"date":"1396/10/25 06:32","price":2.088},{"date":"1396/10/25 07:00","price":2.087},{"date":"1396/10/25 07:32","price":2.0871},{"date":"1396/10/25 08:00","price":2.0869},{"date":"1396/10/25 08:32","price":2.0876},{"date":"1396/10/25 09:00","price":2.0888},{"date":"1396/10/25 09:32","price":2.09},{"date":"1396/10/25 10:00","price":2.0885},{"date":"1396/10/25 10:32","price":2.0865},{"date":"1396/10/25 11:00","price":2.0853},{"date":"1396/10/25 12:08","price":2.0867},{"date":"1396/10/25 12:32","price":2.0843},{"date":"1396/10/25 13:08","price":2.0828},{"date":"1396/10/25 13:32","price":2.0837},{"date":"1396/10/25 14:00","price":2.0826},{"date":"1396/10/25 14:32","price":2.0859},{"date":"1396/10/25 15:08","price":2.0835},{"date":"1396/10/25 15:32","price":2.0822},{"date":"1396/10/25 16:00","price":2.0809},{"date":"1396/10/25 16:32","price":2.0835},{"date":"1396/10/25 17:00","price":2.0839},{"date":"1396/10/25 17:32","price":2.0867},{"date":"1396/10/25 18:00","price":2.085},{"date":"1396/10/25 18:32","price":2.0919},{"date":"1396/10/25 19:00","price":2.0885},{"date":"1396/10/25 19:32","price":2.0936},{"date":"1396/10/25 20:08","price":2.0916},{"date":"1396/10/25 20:32","price":2.0938},{"date":"1396/10/25 21:00","price":2.1002},{"date":"1396/10/25 21:32","price":2.1056},{"date":"1396/10/25 22:00","price":2.1049}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398