کمترین: 
64.16
بیشترین: 
64.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.81
زمان: 
10/25 22:00
قیمت نفت سبک امروز 25 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 دی 1396 , 64.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 03:00","price":64.33},{"date":"1396/10/25 03:32","price":64.28},{"date":"1396/10/25 04:08","price":64.27},{"date":"1396/10/25 04:32","price":64.28},{"date":"1396/10/25 05:08","price":64.41},{"date":"1396/10/25 05:32","price":64.33},{"date":"1396/10/25 06:08","price":64.38},{"date":"1396/10/25 06:32","price":64.42},{"date":"1396/10/25 07:00","price":64.41},{"date":"1396/10/25 07:32","price":64.39},{"date":"1396/10/25 08:00","price":64.42},{"date":"1396/10/25 08:32","price":64.47},{"date":"1396/10/25 09:00","price":64.56},{"date":"1396/10/25 09:32","price":64.53},{"date":"1396/10/25 10:00","price":64.45},{"date":"1396/10/25 10:32","price":64.41},{"date":"1396/10/25 11:00","price":64.38},{"date":"1396/10/25 11:32","price":64.36},{"date":"1396/10/25 12:08","price":64.5},{"date":"1396/10/25 12:32","price":64.33},{"date":"1396/10/25 13:08","price":64.3},{"date":"1396/10/25 13:32","price":64.19},{"date":"1396/10/25 14:32","price":64.33},{"date":"1396/10/25 15:08","price":64.2},{"date":"1396/10/25 15:32","price":64.16},{"date":"1396/10/25 16:32","price":64.28},{"date":"1396/10/25 17:00","price":64.27},{"date":"1396/10/25 17:32","price":64.33},{"date":"1396/10/25 18:32","price":64.5},{"date":"1396/10/25 19:00","price":64.55},{"date":"1396/10/25 19:32","price":64.5},{"date":"1396/10/25 20:08","price":64.48},{"date":"1396/10/25 20:32","price":64.56},{"date":"1396/10/25 21:00","price":64.61},{"date":"1396/10/25 21:32","price":64.78},{"date":"1396/10/25 22:00","price":64.81}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398