کمترین: 
4409
بیشترین: 
4451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4426
زمان: 
10/24 18:50
قیمت دلار امروز 24 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 دی 1396 , 4426 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:20","price":4438},{"date":"1396/10/24 11:30","price":4434},{"date":"1396/10/24 11:40","price":4442},{"date":"1396/10/24 11:50","price":4444},{"date":"1396/10/24 12:00","price":4446},{"date":"1396/10/24 12:10","price":4451},{"date":"1396/10/24 12:20","price":4444},{"date":"1396/10/24 13:20","price":4428},{"date":"1396/10/24 14:10","price":4430},{"date":"1396/10/24 14:20","price":4427},{"date":"1396/10/24 15:10","price":4440},{"date":"1396/10/24 15:20","price":4437},{"date":"1396/10/24 15:30","price":4438},{"date":"1396/10/24 15:50","price":4430},{"date":"1396/10/24 16:00","price":4432},{"date":"1396/10/24 16:20","price":4416},{"date":"1396/10/24 17:00","price":4412},{"date":"1396/10/24 17:10","price":4410},{"date":"1396/10/24 17:20","price":4412},{"date":"1396/10/24 17:30","price":4413},{"date":"1396/10/24 17:50","price":4409},{"date":"1396/10/24 18:00","price":4412},{"date":"1396/10/24 18:10","price":4414},{"date":"1396/10/24 18:50","price":4426}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398