کمترین: 
6054
بیشترین: 
6080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6064
زمان: 
10/24 15:10
قیمت پوند امروز 24 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 دی 1396 , 6064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:10","price":6054},{"date":"1396/10/24 10:50","price":6056},{"date":"1396/10/24 11:20","price":6061},{"date":"1396/10/24 11:40","price":6064},{"date":"1396/10/24 12:00","price":6071},{"date":"1396/10/24 12:10","price":6074},{"date":"1396/10/24 12:20","price":6075},{"date":"1396/10/24 12:50","price":6080},{"date":"1396/10/24 13:00","price":6074},{"date":"1396/10/24 14:10","price":6061},{"date":"1396/10/24 15:10","price":6064}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398