کمترین: 
5420
بیشترین: 
5460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5455
زمان: 
10/24 16:30
قیمت یورو امروز 24 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 دی 1396 , 5455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:10","price":5430},{"date":"1396/10/24 10:20","price":5420},{"date":"1396/10/24 10:40","price":5430},{"date":"1396/10/24 11:20","price":5445},{"date":"1396/10/24 12:00","price":5448},{"date":"1396/10/24 12:10","price":5443},{"date":"1396/10/24 12:20","price":5445},{"date":"1396/10/24 13:00","price":5440},{"date":"1396/10/24 13:20","price":5455},{"date":"1396/10/24 14:30","price":5453},{"date":"1396/10/24 14:50","price":5450},{"date":"1396/10/24 15:30","price":5455},{"date":"1396/10/24 15:40","price":5460},{"date":"1396/10/24 16:30","price":5455}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398