کمترین: 
1421
بیشترین: 
1516.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1457.5
زمان: 
10/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 دی 1396 , 1457.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 00:00","price":1511.12},{"date":"1396/10/24 00:30","price":1516.2},{"date":"1396/10/24 01:30","price":1510},{"date":"1396/10/24 02:30","price":1485.66},{"date":"1396/10/24 03:00","price":1468},{"date":"1396/10/24 03:30","price":1483.01},{"date":"1396/10/24 04:00","price":1472},{"date":"1396/10/24 04:30","price":1462.02},{"date":"1396/10/24 05:30","price":1481.99},{"date":"1396/10/24 06:00","price":1460},{"date":"1396/10/24 06:30","price":1461},{"date":"1396/10/24 07:00","price":1481},{"date":"1396/10/24 07:30","price":1470},{"date":"1396/10/24 08:00","price":1465},{"date":"1396/10/24 08:30","price":1453.01},{"date":"1396/10/24 09:00","price":1449.74},{"date":"1396/10/24 09:30","price":1465},{"date":"1396/10/24 10:30","price":1484.97},{"date":"1396/10/24 11:00","price":1475},{"date":"1396/10/24 14:30","price":1473.96},{"date":"1396/10/24 15:30","price":1462.12},{"date":"1396/10/24 16:00","price":1448},{"date":"1396/10/24 16:30","price":1437.99},{"date":"1396/10/24 17:00","price":1465.9},{"date":"1396/10/24 17:30","price":1459},{"date":"1396/10/24 18:30","price":1445.8},{"date":"1396/10/24 19:00","price":1421},{"date":"1396/10/24 19:30","price":1426.12},{"date":"1396/10/24 20:00","price":1436},{"date":"1396/10/24 21:00","price":1430.16},{"date":"1396/10/24 21:30","price":1436.5},{"date":"1396/10/24 22:00","price":1445.5},{"date":"1396/10/24 22:30","price":1442},{"date":"1396/10/24 23:00","price":1449.1},{"date":"1396/10/24 23:30","price":1457.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398