کمترین: 
13158
بیشترین: 
14330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13306
زمان: 
10/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 دی 1396 , 13306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 00:00","price":14170},{"date":"1396/10/24 00:30","price":14204},{"date":"1396/10/24 01:00","price":14143},{"date":"1396/10/24 02:30","price":14285},{"date":"1396/10/24 03:00","price":14195},{"date":"1396/10/24 03:30","price":14192},{"date":"1396/10/24 04:00","price":14200},{"date":"1396/10/24 04:30","price":14257},{"date":"1396/10/24 05:30","price":14330},{"date":"1396/10/24 06:00","price":14304},{"date":"1396/10/24 06:30","price":14219},{"date":"1396/10/24 07:00","price":14186},{"date":"1396/10/24 07:30","price":14223},{"date":"1396/10/24 08:00","price":14109},{"date":"1396/10/24 08:30","price":13839},{"date":"1396/10/24 09:00","price":13680},{"date":"1396/10/24 09:30","price":13743},{"date":"1396/10/24 10:00","price":13890},{"date":"1396/10/24 10:30","price":13857},{"date":"1396/10/24 11:00","price":13739},{"date":"1396/10/24 14:30","price":13541},{"date":"1396/10/24 15:30","price":13428},{"date":"1396/10/24 16:00","price":13266},{"date":"1396/10/24 16:30","price":13206},{"date":"1396/10/24 17:00","price":13371},{"date":"1396/10/24 17:30","price":13515},{"date":"1396/10/24 18:00","price":13364},{"date":"1396/10/24 18:30","price":13489},{"date":"1396/10/24 19:00","price":13206},{"date":"1396/10/24 19:30","price":13158},{"date":"1396/10/24 20:00","price":13245},{"date":"1396/10/24 20:30","price":13260},{"date":"1396/10/24 21:00","price":13288},{"date":"1396/10/24 21:30","price":13474},{"date":"1396/10/24 22:00","price":13539},{"date":"1396/10/24 22:30","price":13454},{"date":"1396/10/24 23:00","price":13470},{"date":"1396/10/24 23:30","price":13306}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398