کمترین: 
4370
بیشترین: 
4414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4411
زمان: 
10/23 19:30
قیمت دلار امروز 23 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 دی 1396 , 4411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 11:20","price":4373},{"date":"1396/10/23 11:40","price":4370},{"date":"1396/10/23 12:30","price":4414},{"date":"1396/10/23 12:40","price":4399},{"date":"1396/10/23 12:50","price":4394},{"date":"1396/10/23 13:00","price":4386},{"date":"1396/10/23 13:10","price":4389},{"date":"1396/10/23 13:30","price":4390},{"date":"1396/10/23 14:10","price":4388},{"date":"1396/10/23 14:20","price":4385},{"date":"1396/10/23 14:30","price":4379},{"date":"1396/10/23 15:10","price":4389},{"date":"1396/10/23 16:00","price":4388},{"date":"1396/10/23 16:50","price":4385},{"date":"1396/10/23 17:00","price":4384},{"date":"1396/10/23 17:30","price":4396},{"date":"1396/10/23 18:20","price":4399},{"date":"1396/10/23 18:30","price":4404},{"date":"1396/10/23 19:30","price":4411}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398