کمترین: 
6044
بیشترین: 
6065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6044
زمان: 
10/23 16:30
قیمت پوند امروز 23 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 دی 1396 , 6044 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":6064},{"date":"1396/10/23 11:20","price":6065},{"date":"1396/10/23 11:40","price":6058},{"date":"1396/10/23 11:50","price":6063},{"date":"1396/10/23 12:00","price":6065},{"date":"1396/10/23 13:50","price":6064},{"date":"1396/10/23 15:30","price":6051},{"date":"1396/10/23 15:40","price":6046},{"date":"1396/10/23 16:30","price":6044}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398