کمترین: 
2.0833
بیشترین: 
2.0867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0867
زمان: 
10/23 02:00
قیمت نفت کوره امروز 23 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 دی 1396 , 2.0867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:08","price":2.0857},{"date":"1396/10/23 00:32","price":2.0833},{"date":"1396/10/23 01:08","price":2.0866},{"date":"1396/10/23 02:00","price":2.0867}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398