کمترین: 
64.34
بیشترین: 
64.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.4
زمان: 
10/23 02:00
قیمت نفت سبک امروز 23 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 دی 1396 , 64.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:08","price":64.42},{"date":"1396/10/23 00:32","price":64.34},{"date":"1396/10/23 01:08","price":64.42},{"date":"1396/10/23 02:00","price":64.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398