کمترین: 
1385
بیشترین: 
1500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1495
زمان: 
10/23 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 دی 1396 , 1495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:00","price":1396.2},{"date":"1396/10/23 02:00","price":1387.1},{"date":"1396/10/23 02:30","price":1385},{"date":"1396/10/23 03:00","price":1398.95},{"date":"1396/10/23 03:30","price":1395},{"date":"1396/10/23 05:30","price":1385},{"date":"1396/10/23 06:00","price":1388},{"date":"1396/10/23 06:30","price":1388.2},{"date":"1396/10/23 07:00","price":1391},{"date":"1396/10/23 07:30","price":1395.56},{"date":"1396/10/23 08:00","price":1398.4},{"date":"1396/10/23 08:30","price":1402.99},{"date":"1396/10/23 09:00","price":1407.61},{"date":"1396/10/23 10:30","price":1417.99},{"date":"1396/10/23 11:00","price":1430},{"date":"1396/10/23 12:00","price":1449},{"date":"1396/10/23 12:30","price":1440},{"date":"1396/10/23 13:00","price":1443},{"date":"1396/10/23 14:00","price":1430},{"date":"1396/10/23 14:30","price":1437.99},{"date":"1396/10/23 15:00","price":1441.86},{"date":"1396/10/23 15:30","price":1441.8},{"date":"1396/10/23 16:00","price":1441.3},{"date":"1396/10/23 16:30","price":1448},{"date":"1396/10/23 17:00","price":1470},{"date":"1396/10/23 18:00","price":1477.35},{"date":"1396/10/23 18:30","price":1465},{"date":"1396/10/23 19:00","price":1464.18},{"date":"1396/10/23 19:30","price":1462},{"date":"1396/10/23 20:30","price":1469},{"date":"1396/10/23 21:00","price":1488.56},{"date":"1396/10/23 21:30","price":1482.49},{"date":"1396/10/23 22:00","price":1494.99},{"date":"1396/10/23 22:30","price":1500},{"date":"1396/10/23 23:00","price":1480},{"date":"1396/10/23 23:30","price":1495}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399