کمترین: 
13620
بیشترین: 
14495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14120
زمان: 
10/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 دی 1396 , 14120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:00","price":13846},{"date":"1396/10/23 02:00","price":13676},{"date":"1396/10/23 02:30","price":13620},{"date":"1396/10/23 03:00","price":13731},{"date":"1396/10/23 03:30","price":13783},{"date":"1396/10/23 05:30","price":14152},{"date":"1396/10/23 06:00","price":14156},{"date":"1396/10/23 06:30","price":14120},{"date":"1396/10/23 07:30","price":14072},{"date":"1396/10/23 08:00","price":14084},{"date":"1396/10/23 08:30","price":14117},{"date":"1396/10/23 09:00","price":14111},{"date":"1396/10/23 10:30","price":14098},{"date":"1396/10/23 11:00","price":14182},{"date":"1396/10/23 11:30","price":14249},{"date":"1396/10/23 12:00","price":14331},{"date":"1396/10/23 12:30","price":14276},{"date":"1396/10/23 13:00","price":14200},{"date":"1396/10/23 13:30","price":14147},{"date":"1396/10/23 14:00","price":14123},{"date":"1396/10/23 14:30","price":14259},{"date":"1396/10/23 15:00","price":14166},{"date":"1396/10/23 16:00","price":14238},{"date":"1396/10/23 16:30","price":14341},{"date":"1396/10/23 17:00","price":14428},{"date":"1396/10/23 17:30","price":14495},{"date":"1396/10/23 18:30","price":14320},{"date":"1396/10/23 19:00","price":14269},{"date":"1396/10/23 19:30","price":14258},{"date":"1396/10/23 21:00","price":14288},{"date":"1396/10/23 21:30","price":14325},{"date":"1396/10/23 22:00","price":14290},{"date":"1396/10/23 22:30","price":14307},{"date":"1396/10/23 23:00","price":14277},{"date":"1396/10/23 23:30","price":14120}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398