کمترین: 
1260
بیشترین: 
1394.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1394.02
زمان: 
10/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 دی 1396 , 1394.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 02:00","price":1280},{"date":"1396/10/22 02:30","price":1268.78},{"date":"1396/10/22 03:00","price":1260},{"date":"1396/10/22 03:30","price":1276.8},{"date":"1396/10/22 05:00","price":1277},{"date":"1396/10/22 05:30","price":1310},{"date":"1396/10/22 06:00","price":1324.2},{"date":"1396/10/22 06:30","price":1310},{"date":"1396/10/22 08:00","price":1315},{"date":"1396/10/22 08:30","price":1303},{"date":"1396/10/22 09:00","price":1311.2},{"date":"1396/10/22 09:30","price":1333.7},{"date":"1396/10/22 11:00","price":1346},{"date":"1396/10/22 11:30","price":1332.2},{"date":"1396/10/22 14:00","price":1323},{"date":"1396/10/22 14:30","price":1330},{"date":"1396/10/22 15:00","price":1341},{"date":"1396/10/22 17:00","price":1388},{"date":"1396/10/22 18:00","price":1376},{"date":"1396/10/22 18:30","price":1383},{"date":"1396/10/22 19:30","price":1375.02},{"date":"1396/10/22 20:00","price":1363.5},{"date":"1396/10/22 20:30","price":1368.3},{"date":"1396/10/22 21:00","price":1371},{"date":"1396/10/22 21:30","price":1384},{"date":"1396/10/22 23:00","price":1380},{"date":"1396/10/22 23:30","price":1394.02}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398