کمترین: 
610.13
بیشترین: 
616.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.88
زمان: 
10/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 دی 1396 , 616.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 01:00","price":613.13},{"date":"1396/10/22 02:32","price":613.38},{"date":"1396/10/22 05:00","price":614.13},{"date":"1396/10/22 05:32","price":613.75},{"date":"1396/10/22 06:08","price":614},{"date":"1396/10/22 06:32","price":614.13},{"date":"1396/10/22 07:32","price":613.63},{"date":"1396/10/22 09:08","price":613.88},{"date":"1396/10/22 09:32","price":613.63},{"date":"1396/10/22 10:08","price":612.38},{"date":"1396/10/22 10:32","price":612.75},{"date":"1396/10/22 11:08","price":612.88},{"date":"1396/10/22 11:32","price":611.88},{"date":"1396/10/22 12:00","price":611.63},{"date":"1396/10/22 12:32","price":612.88},{"date":"1396/10/22 13:08","price":613.38},{"date":"1396/10/22 13:32","price":612.75},{"date":"1396/10/22 14:00","price":613.63},{"date":"1396/10/22 14:32","price":614.38},{"date":"1396/10/22 15:00","price":613.38},{"date":"1396/10/22 16:00","price":613.63},{"date":"1396/10/22 16:32","price":610.13},{"date":"1396/10/22 17:00","price":610.38},{"date":"1396/10/22 17:32","price":611.38},{"date":"1396/10/22 18:00","price":612.88},{"date":"1396/10/22 18:32","price":613.75},{"date":"1396/10/22 19:00","price":613.88},{"date":"1396/10/22 19:32","price":611.38},{"date":"1396/10/22 20:00","price":612.38},{"date":"1396/10/22 20:32","price":612.63},{"date":"1396/10/22 21:08","price":615.38},{"date":"1396/10/22 21:32","price":614.38},{"date":"1396/10/22 22:08","price":614.88},{"date":"1396/10/22 22:32","price":615.38},{"date":"1396/10/22 23:08","price":616.63},{"date":"1396/10/22 23:32","price":616.88}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398