کمترین: 
3.091
بیشترین: 
3.222
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.177
زمان: 
10/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 دی 1396 , 3.177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:08","price":3.091},{"date":"1396/10/22 01:00","price":3.111},{"date":"1396/10/22 02:32","price":3.136},{"date":"1396/10/22 03:00","price":3.122},{"date":"1396/10/22 03:32","price":3.121},{"date":"1396/10/22 04:08","price":3.107},{"date":"1396/10/22 04:32","price":3.117},{"date":"1396/10/22 05:00","price":3.111},{"date":"1396/10/22 05:32","price":3.114},{"date":"1396/10/22 06:08","price":3.115},{"date":"1396/10/22 07:08","price":3.118},{"date":"1396/10/22 08:08","price":3.131},{"date":"1396/10/22 08:32","price":3.124},{"date":"1396/10/22 09:08","price":3.131},{"date":"1396/10/22 09:32","price":3.133},{"date":"1396/10/22 10:08","price":3.12},{"date":"1396/10/22 10:32","price":3.128},{"date":"1396/10/22 11:08","price":3.13},{"date":"1396/10/22 11:32","price":3.128},{"date":"1396/10/22 12:00","price":3.118},{"date":"1396/10/22 12:32","price":3.111},{"date":"1396/10/22 13:32","price":3.107},{"date":"1396/10/22 14:00","price":3.101},{"date":"1396/10/22 14:32","price":3.096},{"date":"1396/10/22 15:00","price":3.111},{"date":"1396/10/22 16:00","price":3.118},{"date":"1396/10/22 16:32","price":3.145},{"date":"1396/10/22 17:00","price":3.143},{"date":"1396/10/22 17:32","price":3.135},{"date":"1396/10/22 18:00","price":3.104},{"date":"1396/10/22 18:32","price":3.119},{"date":"1396/10/22 19:00","price":3.13},{"date":"1396/10/22 19:32","price":3.11},{"date":"1396/10/22 20:00","price":3.127},{"date":"1396/10/22 20:32","price":3.143},{"date":"1396/10/22 21:08","price":3.19},{"date":"1396/10/22 21:32","price":3.194},{"date":"1396/10/22 22:08","price":3.222},{"date":"1396/10/22 22:32","price":3.188},{"date":"1396/10/22 23:08","price":3.196},{"date":"1396/10/22 23:32","price":3.177}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398