کمترین: 
1.8215
بیشترین: 
1.8503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.849
زمان: 
10/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 دی 1396 , 1.849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:00","price":1.835},{"date":"1396/10/22 00:08","price":1.835},{"date":"1396/10/22 01:00","price":1.8345},{"date":"1396/10/22 02:32","price":1.832},{"date":"1396/10/22 03:00","price":1.8335},{"date":"1396/10/22 03:32","price":1.833},{"date":"1396/10/22 04:08","price":1.8335},{"date":"1396/10/22 04:32","price":1.8325},{"date":"1396/10/22 05:00","price":1.8345},{"date":"1396/10/22 05:32","price":1.8355},{"date":"1396/10/22 06:08","price":1.836},{"date":"1396/10/22 07:08","price":1.8355},{"date":"1396/10/22 07:32","price":1.8345},{"date":"1396/10/22 08:32","price":1.835},{"date":"1396/10/22 09:08","price":1.8355},{"date":"1396/10/22 09:32","price":1.8335},{"date":"1396/10/22 10:08","price":1.829},{"date":"1396/10/22 10:32","price":1.8305},{"date":"1396/10/22 11:08","price":1.832},{"date":"1396/10/22 11:32","price":1.8275},{"date":"1396/10/22 12:00","price":1.83},{"date":"1396/10/22 12:32","price":1.8302},{"date":"1396/10/22 13:08","price":1.8325},{"date":"1396/10/22 13:32","price":1.8304},{"date":"1396/10/22 14:00","price":1.8315},{"date":"1396/10/22 14:32","price":1.8335},{"date":"1396/10/22 15:00","price":1.8303},{"date":"1396/10/22 16:00","price":1.8315},{"date":"1396/10/22 16:32","price":1.8215},{"date":"1396/10/22 17:00","price":1.8255},{"date":"1396/10/22 17:32","price":1.8275},{"date":"1396/10/22 18:00","price":1.8334},{"date":"1396/10/22 18:32","price":1.8315},{"date":"1396/10/22 19:32","price":1.8276},{"date":"1396/10/22 20:00","price":1.8321},{"date":"1396/10/22 20:32","price":1.8349},{"date":"1396/10/22 21:08","price":1.8435},{"date":"1396/10/22 21:32","price":1.8362},{"date":"1396/10/22 22:08","price":1.838},{"date":"1396/10/22 22:32","price":1.8395},{"date":"1396/10/22 23:08","price":1.8503},{"date":"1396/10/22 23:32","price":1.849}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399