کمترین: 
13016
بیشترین: 
14026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13781
زمان: 
10/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 دی 1396 , 13781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:00","price":13152},{"date":"1396/10/22 02:00","price":13407},{"date":"1396/10/22 02:30","price":13016},{"date":"1396/10/22 03:00","price":13062},{"date":"1396/10/22 03:30","price":13182},{"date":"1396/10/22 05:00","price":13148},{"date":"1396/10/22 05:30","price":13376},{"date":"1396/10/22 06:00","price":13388},{"date":"1396/10/22 06:30","price":13441},{"date":"1396/10/22 08:00","price":13619},{"date":"1396/10/22 08:30","price":13620},{"date":"1396/10/22 09:00","price":13454},{"date":"1396/10/22 09:30","price":13647},{"date":"1396/10/22 11:00","price":13703},{"date":"1396/10/22 11:30","price":13704},{"date":"1396/10/22 14:00","price":13472},{"date":"1396/10/22 14:30","price":13899},{"date":"1396/10/22 15:00","price":14026},{"date":"1396/10/22 17:00","price":13958},{"date":"1396/10/22 17:30","price":13790},{"date":"1396/10/22 18:00","price":13793},{"date":"1396/10/22 18:30","price":13860},{"date":"1396/10/22 19:00","price":13848},{"date":"1396/10/22 19:30","price":13616},{"date":"1396/10/22 20:00","price":13418},{"date":"1396/10/22 20:30","price":13554},{"date":"1396/10/22 21:00","price":13445},{"date":"1396/10/22 21:30","price":13625},{"date":"1396/10/22 23:00","price":13630},{"date":"1396/10/22 23:30","price":13781}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398