کمترین: 
2.0644
بیشترین: 
16.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0861
زمان: 
10/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 دی 1396 , 2.0861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:00","price":2.078},{"date":"1396/10/22 00:32","price":16.83},{"date":"1396/10/22 01:00","price":2.0752},{"date":"1396/10/22 02:32","price":2.0758},{"date":"1396/10/22 03:00","price":2.0769},{"date":"1396/10/22 04:08","price":2.0772},{"date":"1396/10/22 04:32","price":2.0766},{"date":"1396/10/22 05:00","price":2.0776},{"date":"1396/10/22 05:32","price":2.0779},{"date":"1396/10/22 06:08","price":2.0785},{"date":"1396/10/22 06:32","price":2.0783},{"date":"1396/10/22 07:32","price":2.0768},{"date":"1396/10/22 08:08","price":2.0765},{"date":"1396/10/22 08:32","price":2.0771},{"date":"1396/10/22 09:08","price":2.077},{"date":"1396/10/22 09:32","price":2.075},{"date":"1396/10/22 10:08","price":2.0739},{"date":"1396/10/22 10:32","price":2.0736},{"date":"1396/10/22 11:08","price":2.0728},{"date":"1396/10/22 11:32","price":2.0699},{"date":"1396/10/22 12:00","price":2.0708},{"date":"1396/10/22 12:32","price":2.0728},{"date":"1396/10/22 13:08","price":2.0753},{"date":"1396/10/22 13:32","price":2.0764},{"date":"1396/10/22 14:00","price":2.0757},{"date":"1396/10/22 14:32","price":2.0806},{"date":"1396/10/22 15:00","price":2.0756},{"date":"1396/10/22 15:32","price":2.0785},{"date":"1396/10/22 16:00","price":2.0726},{"date":"1396/10/22 16:32","price":2.0644},{"date":"1396/10/22 17:00","price":2.0687},{"date":"1396/10/22 17:32","price":2.068},{"date":"1396/10/22 18:00","price":2.0728},{"date":"1396/10/22 18:32","price":2.0763},{"date":"1396/10/22 19:00","price":2.0751},{"date":"1396/10/22 19:32","price":2.0705},{"date":"1396/10/22 20:00","price":2.0734},{"date":"1396/10/22 20:32","price":2.0722},{"date":"1396/10/22 21:08","price":2.0817},{"date":"1396/10/22 21:32","price":2.0772},{"date":"1396/10/22 22:08","price":2.081},{"date":"1396/10/22 22:32","price":2.0825},{"date":"1396/10/22 23:08","price":2.0835},{"date":"1396/10/22 23:32","price":2.0861}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398