کمترین: 
68.71
بیشترین: 
69.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.8
زمان: 
10/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 دی 1396 , 69.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:00","price":69.2},{"date":"1396/10/22 01:00","price":69.11},{"date":"1396/10/22 05:00","price":69.23},{"date":"1396/10/22 05:32","price":69.25},{"date":"1396/10/22 06:08","price":69.27},{"date":"1396/10/22 06:32","price":69.28},{"date":"1396/10/22 07:32","price":69.25},{"date":"1396/10/22 09:08","price":69.26},{"date":"1396/10/22 09:32","price":69.22},{"date":"1396/10/22 10:08","price":69.07},{"date":"1396/10/22 10:32","price":69.12},{"date":"1396/10/22 11:08","price":69.16},{"date":"1396/10/22 11:32","price":68.98},{"date":"1396/10/22 12:00","price":69.08},{"date":"1396/10/22 12:32","price":69.13},{"date":"1396/10/22 13:08","price":69.25},{"date":"1396/10/22 13:32","price":69.16},{"date":"1396/10/22 14:00","price":69.12},{"date":"1396/10/22 14:32","price":69.19},{"date":"1396/10/22 15:00","price":69.08},{"date":"1396/10/22 16:00","price":69.09},{"date":"1396/10/22 16:32","price":68.71},{"date":"1396/10/22 17:00","price":68.75},{"date":"1396/10/22 17:32","price":68.91},{"date":"1396/10/22 18:00","price":69.09},{"date":"1396/10/22 18:32","price":69.15},{"date":"1396/10/22 19:00","price":69.23},{"date":"1396/10/22 19:32","price":69.06},{"date":"1396/10/22 20:00","price":69.07},{"date":"1396/10/22 20:32","price":69.19},{"date":"1396/10/22 21:08","price":69.53},{"date":"1396/10/22 21:32","price":69.41},{"date":"1396/10/22 22:08","price":69.48},{"date":"1396/10/22 22:32","price":69.56},{"date":"1396/10/22 23:08","price":69.81},{"date":"1396/10/22 23:32","price":69.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398