کمترین: 
63.12
بیشترین: 
64.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.33
زمان: 
10/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 دی 1396 , 64.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 00:00","price":63.66},{"date":"1396/10/22 01:00","price":63.56},{"date":"1396/10/22 02:32","price":63.55},{"date":"1396/10/22 03:00","price":63.56},{"date":"1396/10/22 03:32","price":63.48},{"date":"1396/10/22 04:08","price":63.53},{"date":"1396/10/22 04:32","price":63.56},{"date":"1396/10/22 05:00","price":63.62},{"date":"1396/10/22 05:32","price":63.59},{"date":"1396/10/22 06:08","price":63.61},{"date":"1396/10/22 06:32","price":63.64},{"date":"1396/10/22 07:08","price":63.62},{"date":"1396/10/22 07:32","price":63.59},{"date":"1396/10/22 08:32","price":63.62},{"date":"1396/10/22 09:32","price":63.59},{"date":"1396/10/22 10:08","price":63.38},{"date":"1396/10/22 10:32","price":63.41},{"date":"1396/10/22 11:08","price":63.45},{"date":"1396/10/22 11:32","price":63.34},{"date":"1396/10/22 12:00","price":63.36},{"date":"1396/10/22 12:32","price":63.41},{"date":"1396/10/22 13:08","price":63.49},{"date":"1396/10/22 13:32","price":63.41},{"date":"1396/10/22 14:00","price":63.48},{"date":"1396/10/22 14:32","price":63.52},{"date":"1396/10/22 15:00","price":63.38},{"date":"1396/10/22 16:00","price":63.39},{"date":"1396/10/22 16:32","price":63.12},{"date":"1396/10/22 17:00","price":63.13},{"date":"1396/10/22 17:32","price":63.26},{"date":"1396/10/22 18:00","price":63.44},{"date":"1396/10/22 18:32","price":63.58},{"date":"1396/10/22 19:00","price":63.66},{"date":"1396/10/22 19:32","price":63.49},{"date":"1396/10/22 20:00","price":63.55},{"date":"1396/10/22 20:32","price":63.77},{"date":"1396/10/22 21:08","price":64.11},{"date":"1396/10/22 21:32","price":63.94},{"date":"1396/10/22 22:08","price":64.05},{"date":"1396/10/22 22:32","price":64.11},{"date":"1396/10/22 23:08","price":64.25},{"date":"1396/10/22 23:32","price":64.33}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398