کمترین: 
4403
بیشترین: 
4434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4415
زمان: 
10/21 15:40
قیمت دلار امروز 21 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 دی 1396 , 4415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 11:40","price":4403},{"date":"1396/10/21 11:50","price":4426},{"date":"1396/10/21 12:00","price":4424},{"date":"1396/10/21 12:40","price":4434},{"date":"1396/10/21 13:00","price":4433},{"date":"1396/10/21 14:30","price":4414},{"date":"1396/10/21 15:40","price":4415}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398